Top of Page


Elektronický kurz: Ochrana osobných údajov (21. 3. 2014)

Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom absolvovaní skúšky. E-learning je prípravou na túto skúšku. Je rozdelený na viacej častí a obsahuje informácie, ktoré musíte vedieť, aby ste úspešne absolvovali skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

E-školenie je určené pre:

- každú fyzickú osobu, ktorá chce vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov, t. j. bude vykonávať funkciu zodpovednej osoby

Obsah e-školenia:

1. lekcia:

 • Úvod

 • Pramene práva

 • Základné ľudské práva a slobody

 • Ochrana osobnosti

 • Predmet zákona

 • Pôsobnosť zákona

 • Základné pojmy

 

2. lekcia:

 • Zásady spracúvania osobných údajov

 • Právny základ spracúvania osobných údajov

 • Získavanie osobných údajov

 • Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

 • Likvidácia osobných údajov

 • Oznamovanie zmien tretím stranám

 • Ochrana práv dotknutých osôb

 • Cezhraničný prenos osobných údajov

 • Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa

 • Zhrnutie

 

3. lekcia:

 • Bezpečnostné opatrenia

 • Oprávnená osoba

 • Mlčanlivosť

 • Zodpovedná osoba

 • Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov

 

4. lekcia:

 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

 • Kontrola

 • Konanie o ochrane osobných údajov

 • Sankcie a zverejnenie porušenia zákona

 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Informácie o priebehu e-learningového školenia:

 • elektronický kurz Ochrana osobných údajov sa otvára každý druhý mesiac
 • dĺžka trvania e-learningového školenia je 5 týždňov (4 lekcie + záverečný test)

 • každá lekcia bude zverejňovaná v pravidelných týždenných intervaloch, pričom zákazník obdrží aktualizačný email

 • po každej lekcii si zákazník môže otestovať nadobudnuté vedomosti

 • všetky lekcie sú priebežne aktualizované v závislosti od legislatívnych zmien

 • zákazník má kedykoľvek možnosť počas trvania kurzu, vrátiť sa k absolvovanej lekcii e-learningového školenia

 

 
Dátum publikovania: 21.03.2014späť na hlavnú stránku
Login:
Password: