Top of Page


Elektronický kurz: Vedenie jednoduchého účtovníctva (25. 4. 2014)

Počas prevádzkovania živnosti alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti je povinnosťou daňovníka vyčísliť základ dane z príjmov. Jednou z možností je vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Aby sme vám uľahčili rozlišovanie príjmov a výdavkov na tie, ktoré základ dane ovplyvňujú a tie, ktoré základ dane neovplyvňujú, vytvorili sme pre vás elektronický kurz Jednoduchého účtovníctva.

 E-školenie je určené pre:

 • podnikateľov, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri
 • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, s výnimkou tých, ktoré vedú daňovú evidenciu
 • občianske združenia, ich organizačné zložky, organizačné zložky Matice slovenskej, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur
 • cirkvi a náboženské spoločenstvá

Obsah e-školenia:

1. lekcia: Povinnosť viesť účtovníctvo

 • Úvod do problematiky jednoduchého účtovníctva
 • zákon o účtovníctve
 • postupy účtovania pre jednoduché účtovníctvo
 • účtovné doklady
 • účtovné knihy
 • uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie
 • pokuty za porušenie predpisov

2. lekcia: Účtovanie v peňažnom denníku

 • účtovanie príjmov zahrnovaných do základu dane
 • účtovanie výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
 • účtovanie príjmov, ktoré neovplyvňujú základ dane
 • účtovanie výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane
 • účtovanie uzávierkových účtovných operácií

 3. lekcia: Účtovanie a oceňovanie majetku a záväzkov

 • dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
 • zásoby
 • finančný majetok
 • pohľadávky a záväzky
 • rezervy
 • cudzia mena a kurzové rozdiely

4. lekcia: Účtovanie vybraných účtovných prípadov – 1. časť

 • motorové vozidlo
 • cestovné náhrady
 • mzdy – výpočet, zdravotné a sociálne poistenie, zdaňovanie
 • poistné a príspevky platené samostatne zárobkovo činnou osobou

5. lekcia: Účtovanie vybraných účtovných prípadov – 2. časť

 • finančný prenájom
 • dotácie
 • sociálny fond
 • stravovanie
 • daň z pridanej hodnoty

6. lekcia: Účtovná závierka 

 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • účtovanie inventarizačných rozdielov
 • uzatvorenie účtovných kníh
 • zostavenie účtovnej závierky
 • pozastavenie prevádzkovania živnosti a skončenie podnikania

 

Informácie o priebehu e-learningového školenia:

 • elektronický kurz Jednoduché účtovníctvo sa otvára každý druhý mesiac
 • dĺžka trvania e-learningového školenia je 7 týždňov (6 lekcií + záverečný test)
 • každá lekcia bude zverejňovaná v pravidelných týždenných intervaloch, pričom zákazník obdrží aktualizačný email
 • po každej lekcii si zákazník môže otestovať nadobudnuté vedomosti
 • všetky lekcie sú priebežne aktualizované v závislosti od legislatívnych zmien
 • zákazník má kedykoľvek možnosť počas trvania kurzu, vrátiť sa k absolvovanej lekcii e-learningového školenia

 


Dátum publikovania: 25.04.2014späť na hlavnú stránku
Login:
Password: